Vedtekter for Eidsvoll Turlag

Vedtatt på stiftelsesmøtet 2.juni 2010

§ 1 Formål

Eidsvoll Turlag (Turlaget) er DNT Oslo og Omegns lokale avdeling i Eidsvoll kommune. Formålet med Turlaget er å gi barn, ungdom og voksne et bevisst og nært forhold til natur og friluftsliv. Virksomheten skal skje i samsvar med DNT Oslo og Omegns vedtekter. Aktivitetene skal til enhver tid skje innen rammen av DNT Oslo og Omegns strategier og være i samsvar med gjeldende retningslinjer for samhandling mellom DNT Oslo og Omegn og lokale turlag.

Formålet søkes nådd ved å:

Tilrettelegge turer og aktiviteter med høy kvalitet for barn, ungdom og voksne

Drive opplæring og holdningsskapende arbeid innen natur og friluftsliv

Arbeide for å sikre friluftslivets natur- og kulturgrunnlag

Arbeide med andre saker som følger av DNT Oslo og Omegns vedtekter og strategier

§ 2 Medlemmer

Alle medlemmer i DNT Oslo og Omegn er automatisk medlem i Turlaget, dersom de bor i Eidsvoll kommune og ikke reserverer seg mot medlemskap. Medlemmer av DNT Oslo og Omegn som er bosatt utenfor Eidsvoll kommune, kan bli medlem om de søker særskilt.

§ 3 Styre

Eidsvoll Turlag ledes av et styre med leder og fire-seks styremedlemmer. Styremøtet sammenkalles av styrets leder. Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er til stede. I tilfelle av stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.

§ 4 Valg av styre

Leder og styremedlemmer velges for to år av gangen, slik at det alltid er ett eller flere styremedlemmer på valg. Antallet styremedlemmer på valg skal være så nær halvparten som mulig. Hvis et styremedlem trer ut utenfor tur, velges nytt medlem i dennes sted bare for den tid som gjenstår av vedkommendes valgperiode.

§ 5 Styrets oppgave

Styrets oppgave er å lede Eidsvoll Turlag i samsvar med vedtektene. Styret er forpliktet av de retningslinjer og andre vedtak styret i DNT Oslo og Omegn har fattet. Eidsvoll Turlag kan ikke stifte gjeld utover hva som følger av en naturlig drift innenfor disse rammer, eller påta seg andre langvarige forpliktelser av betydning, uten godkjenning fra DNT Oslo og Omegns styre.

§ 6 Valgkomité

Turlaget skal ha en Valgkomité på tre medlemmer, hvorav to medlemmer velges av årsmøtet for to år, slik at ett medlem trer ut hvert år. Styret oppnevner ett av sine medlemmer til å sitte i valgkomiteen for ett år av gangen. Forslag om leder og medlem av styret kan fremsettes av ethvert stemmeberettiget medlem av turlaget.

Valgkomiteen innstiller kandidater til styret og valgkomiè.

§ 7 Årsmøte

Årsmøtet skal holdes i perioden 1-20 mars. Årsmøtet skal kunngjøres i lokal avis og på  internett minst seks uker før årsmøtet. Kunngjøringen skal inneholde tid, sted, forslag til saksliste og andre opplysninger om møtet. Saker som skal tas opp på årsmøtet må være styret i hende senest 10. februar. Fullstendige sakspapirer ligger på nett senest 2 uker før møtet.

Styret i DNT Oslo og Omegn har tale- og forslagsrett på årsmøtet.

Veiledende saksliste vil være:

1.) Godkjenning av innkalling og saksliste

2.) Valg av møteleder, referent og tellekorps

3.) Årsmelding

4.) Regnskap

5.) Eventuelle forslag til endring av vedtektene

6.) Eventuelle andre saker som er fremmet av medlemmer eller styret

7.) Valg av leder

8.) Valg av styremedlemmer

9.) Valg av valgkomité 

Saker som ikke er ført opp på sakslisten kan ikke realitetsbehandles på årsmøtet. Vedtak blir gjort med vanlig flertall.

Stemmerett har medlemmer over 15 år når de har vært innmeldt fire uker før årsmøtet blir holdt og har betalt sin årskontingent. Det kan ikke stemmes ved fullmakt.

§ 8 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret, når minst 10 % av medlemmene i Eidsvoll Turlag krever det, eller det kreves av styret eller av styret i DNT Oslo og Omegn. Ellers følger ekstraordinært årsmøte de samme regler som årsmøtet.

§ 9 Vedtektsendringer

Endring av vedtektene skjer etter vedtak på årsmøtet. Til gyldig vedtak kreves ⅔ flertall av de stemmeberettigede på årsmøtet. Alle vedtektsendringer må godkjennes av styret i DNT Oslo og Omegn.

§ 10 Oppløsning

Eidsvoll Turlag kan oppløses på årsmøte med minst ¾ flertall. Styret i DNT Oslo og Omegn kan overprøve årsmøtets vedtak i en oppløsningssak. Styret i Turlaget skal i dette tilfelle varsles om behandlingen i DNT Oslo og Omegns styre senest fire uker før styremøtet og gis anledning til å legge frem sine synspunkter skriftlig senest en uke før møtet. Ved oppløsning tilfaller alle midler DNT Oslo og Omegn.

1.versjon 10/2 2010 2.versjon 9/3 2010 3.versjon 25/3 2010

Vedtatt 0206 2010